Pravila za pisanje sažetaka

  1. Sažetke treba pisati u programu Word for Windows, upotrebom fontaTimes New Roman, veličine 11.
  2. U prostoru za prijavu sažetka treba prvo napisati naslov malimslovima, osim prvog slova na početku, i izbegavanja skraćenica unaslovu.
  3. U novom redu se pišu imena autora i koautora i to, inicijalom imena iprezimenom. Prvi autor je ujedno i autor koji će prezentovati rad.
  4. U nastavku autora i koautora navesti naziv institucije i mesto gde jerad urađen.
  5. U novom redu se piše tekst sažetka koji treba da sadrži 4 dela: Uvod i cilj, Metode, Rezultate, Zaključak. Tabele i grafikoni se mogu koristiti, ali moraju biti unutar teksta. U tekstu ne treba navoditi reference.
  6. Tekst sažetka, bez naslova, autora i institucija, ne može biti duži od 350 reči.
  7. U prostore ispod teksta sažetka treba upisati puno ime i prezime autora i njegovu elektronsku adresu (e-mail) na koju će biti poslato obaveštenje o prihvatanju rada.

    Rok za prijem sažetaka je istekao.